Algemene voorwaarden van MX-Finance B.V.

Artikel 1 – algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen MX-Finance B.V., hierna te noemen: “MX-Finance”, en een Opdrachtgever waarop MX-Finance deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is of wordt afgeweken.
2. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop-¬ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt van de hand gewezen.
4. Op deze algemene voorwaarden kunnen ook alle natuurlijke en rechtspersonen zich beroepen die vanwege MX-Finance bij de uitvoering van de opdracht op enigerlei wijze, direct of indirect, op welke wijze dan ook, zijn betrokken.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijft hetgeen partijen overigens zijn overeengekomen onverkort van kracht, met dien verstande dat de bepaling of bepalingen waarop geen beroep kan worden gedaan, geacht moet(en) worden zodanig te zijn aangepast dat een beroep daarop wel mogelijk is, waarbij de intentie van partijen bij de oorspronkelijke bepaling leidend is.

Artikel 2 – offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van MX-Finance zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht MX-Finance niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 – contractsduur en uitvoering van de opdracht
1. De overeenkomst tussen MX-Finance en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn maar is de termijn slechts indicatief.
3. MX-Finance heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Indien door MX-Finance of door MX-Finance ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
5. MX-Finance is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
6. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan MX-Finance de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 4 – verplichtingen Opdrachtgever
1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MX-Finance aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan MX-Finance worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MX-Finance zijn verstrekt, heeft MX-Finance het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
2. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan MX-Finance ter beschikking heeft gesteld.
3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en betrouwbaarheid van de gegevens die hij aanlevert, ook als deze van derden afkomstig zijn. MX-Finance is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat MX-Finance is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. Opdrachtgever vrijwaart MX-Finance voor schade en claims die het gevolg zijn van onjuiste of onvolledige bescheiden en/of informatie.
5. Opdrachtgever is gehouden volledige medewerking te verlenen aan de uitoefening van de op MX-Finance rustende wettelijke verplichtingen, in het bijzonder maar niet uitsluitend ten aanzien van de bestrijding van fraude, witwaspraktijken en financiering van terrorisme (Wwft). Opdrachtgever is ermee bekend dat MX-Finance gehouden kan zijn tot openbaarmaking van vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever aan de autoriteiten. Opdrachtgever verleent haar toestemming en medewerking daaraan. Iedere aansprakelijkheid van MX-Finance voor schade die bij Opdrachtgever ontstaat in verband met het voldoen aan voormelde verplichtingen is uitgesloten.

Artikel 5 – elektronische communicatie en deponering van stukken
1. Partijen kunnen door middel van elektronische middelen met elkaar en met derden communiceren, zoals per e-mail, internet, fax en voicemail. Partijen mogen er over een weer op vertrouwen dat correct geadresseerde elektronische berichten worden aanvaard en stemmen ermee in dat op die wijze ook vertrouwelijke informatie wordt gedeeld.
2. MX-Finance kan desgewenst gebruik maken van beveiligde, externe elektronische opslag van gegevens (‘cloud’) van Opdrachtgever, waaronder de opslag van vertrouwelijke informatie. Opdrachtgever stemt daarmee in.
3. Partijen zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen dan wel elektronische opslag van gegevens, zoals bijvoorbeeld in het geval een bericht niet wordt afgeleverd, verlies van gegevens, overbrenging van virussen en onderschepping door derden, behoudens indien sprake is van schade als gevolg van opzettelijk handelen of grove schuld.
4. MX-Finance aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door of in verband met de elektronische verzending of indiening van jaarstukken en het digitaal deponeren ervan bij de Kamer van Koophandel.
5. Partijen verplichten zich over en weer om er voor te zorgen dat de elektronische communcatie- en opslagmiddelen die zij gebruiken, op orde is en blijft en voldoet aan de actuele kwaliteitseisen, daaronder onder meer begrepen een afdoende beveiliging tegen datalekken, virussen, inbraak e.d.

Artikel 6 – opschorting en ontbinding
1. MX-Finance is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst MX-Finance ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van MX-Finance kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is MX-Finance bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van MX-Finance kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van MX-Finance op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
4. Indien MX-Finance tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enige wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is MX-Finance gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

Artikel 7 – opzegging
1. Partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst van opdracht met onmiddellijke ingang opzeggen, zonder inachtneming van een opzegtermijn, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij.
2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door MX-Finance, zal MX-Finance in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor MX-Finance extra kosten meebrengt, komen deze voor rekening van Opdrachtgever.
3. MX-Finance is gerechtigd de in het vorige lid bedoelde medewerking op te schorten indien en zolang Opdrachtgever niet aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
4. In geval van opzegging door Opdrachtgever, is Opdrachtgever naast betaling van het honorarium voor de inmiddels verrichte werkzaamheden gehouden tot vergoeding van eventuele kosten die MX-Finance heeft gemaakt, eventuele annuleringskosten die derden aan MX-Finance in rekening brengen en eventueel bezettingsverlies.

Artikel 8 – overmacht
1. Onder overmacht als bedoeld in artikel 6:75 BW wordt in deze algemene voorwaarden onder meer verstaan, alle externe oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop MX-Finance geen invloed kan uitoefenen en waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van MX-Finance of van derden daaronder begrepen.
2. MX-Finance kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
3. Voor zover MX-Finance ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtgever terzake het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte een aan de overeengekomen prijs evenredige vergoeding verschuldigd.

Artikel 9 – honorarium en kosten
1. De werkzaamheden van MX-Finance worden op basis van de bestede tijd aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij partijen afwijkende afspraken hebben gemaakt, zoals bijvoorbeeld een vaste prijs. De verschuldigdheid en de omvang van het honorarium zijn niet afhankelijk van het resultaat van de inspanningen van MX-Finance, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.
2. Naast het honorarium worden de door MX-Finance gemaakte onkosten en de declaraties van door MX-Finance inschakelde derden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
3. MX-Finance is gerechtigd om van Opdrachtgever betaling van een of meer voorschotten te verlangen. Het niet of niet tijdig betalen daarvan levert voor MX-Finance een grond voor opschorting van de werkzaamheden op en/of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 10 – betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door MX-Finance aan te geven wijze, in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door MX-Finance aangegeven. MX-Finance is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. MX-Finance heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. MX-Finance kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. MX-Finance kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
4. In geval van een door meerdere opdrachtgevers gezamenlijk gegeven opdracht, is elk van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, de verschuldigde rente(n) en de kosten.
5. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan MX-Finance verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op de vernietigingsgronden bedoeld in de artikelen 233 en 234 boek 6 BW is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
6. Indien Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. Het verzuim van Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn.
7. Indien Opdrachtgever niet een natuurlijk persoon is, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, bedragen de buitengerechtelijke incassokosten 15% van de hoofdsom ter zake waarvoor Opdrachtgever in verzuim verkeert, met een minimum van € 100. Indien MX-Finance echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 11 – aansprakelijkheid
1. MX-Finance is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat MX-Finance is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
2. Indien MX-Finance aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. De aansprakelijkheid van MX-Finance is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico.
4. MX-Finance is nimmer aansprakelijk voor andere schade dan directe schade.
5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van MX-Finance aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan MX-Finance toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. MX-Finance is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van MX-Finance of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 12 – vervaltermijn
1. Eventuele vorderingsrechten van Opdrachtgever op MX-Finance met betrekking tot de opdracht vervallen van rechtswege na verloop van een jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten, tenzij Opdrachtgever binnen die termijn een rechtsvordering met betrekking tot de bedoelde aanspraken instelt.
2. Het in het vorige lid bepaalde laat onverlet dat Opdrachtgever ook na de bedoelde termijn een beroep op zijn vorderingsrecht(en) kan doen als verweer tegen een rechtsvordering van MX-Finance.

Artikel 13 – vrijwaring
1. Opdrachtgever vrijwaart MX-Finance, haar werknemers en de door MX-Finance in het kader van de opdracht betrokken derden voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan MX-Finance toerekenbaar is. Indien MX-Finance uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, is Opdrachtgever gehouden MX-Finance zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is MX-Finance, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van MX-Finance en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 14 – intellectuele eigendom
1. MX-Finance behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet 1912 en andere intellectuele wet- en regelgeving. MX-Finance heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 15 – persoonsgegevens
1. MX-Finance voldoet aan alle wettelijke vereisten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Dit wordt toegelicht in het privacystatement van MX-Finance dat op de website van MX-Finance is gepubliceerd.
2. Met de opdrachtverlening geeft Opdrachtgever MX-Finance toestemming tot het verwerken van zijn persoonsgegevens. Daartoe kunnen ook bijzondere persoonsgegevens behoren.

Artikel 16 – toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij MX-Finance partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2. De rechter in de vestigingsplaats van MX-Finance is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft MX-Finance het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

 

 

© 2021 MX Finance. Website door AddMark